ZIEKTEVERZUIMVERZEKERING

Ziekteverzuimverzekering: zorgen voor uw personeel

Sinds 1 maart 1996 is de Ziektewet geprivatiseerd. De Wet Uitbreiding Loondoor-Betalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) verplicht u als werkgever om bij ziekte van een werknemer gedurende de eerste 52 weken minimaal 70% en maximaal 100% van het loon te betalen. Na deze eerste ziekteperiode van 52 weken is de werkgever verplicht om maximaal 70% en in sommige gevallen zelfs een hoger percentage van het loon door te betalen gedurende de periode van 52 weken. Daarnaast werd op 1 april 2002 Wet Verbetering Poortwachter ingevoerd. De expliciete hoofddoelstelling van deze reparatiewet is het verlagen van de instroom van werknemers in de WAO èn het spreiden van verantwoordelijkheden:

werkgever en werknemer hebben rechten en plichten!

De werkdoelen van de Wet Verbetering Poortwachter zijn:

  • reactivering van zowel werknemer als werkgever gedurende het proces van verzuim en reïntegratie,
  • helder maken van de financiële consequenties van wel/niet tijdig reïntegreren van verzuimende werknemers, verduidelijking van de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle spelers in het veld: werknemer, werkgever, direct leidinggevende, arbo- of bedrijfsarts en uitvoeringsinstelling.

Het risico van de loondoorbetalingsverplichting kan worden verzekerd via een zogenaamde ziekengeldverzekering. De genoemde verzekering is een collectieve verzekering zodat alle medewerkers automatisch zijn meeverzekerd op de polis. De hoogte van de verzekerde som, dekkingsgraad en eigen risico periode c.q. wachttijd kan door de verzekerde zelf worden bepaald.

Wij helpen u graag bij het vinden van een passende verzekeringsoplossing