Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

RaetState Assurantiën BV verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

–       Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het aanvragen van een verzekering of het melden van een schade

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

RaetState Assurantiën BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid
 • strafrechtelijk verleden

–       gegevens van personen jonger dan 16 jaar, voorzover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of het behandelen van schaden.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

RaetState Assurantiën BV verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– het optreden als gevolmachtigd agent van één of meerdere verzekeraars.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

RaetState Assurantiën BV zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) voor polisdossiers zijn:

 • 7 jaar na het beëindigen voor een motorrijtuigenverzekering
 • 10 jaar na het beëindigen voor een zakelijke brandverzekering
 • 30 jaar na het beëindigen voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven op basis van loss occurence

–       voor alle overige schadeverzekeringen 5 jaar na het beëindigen van de verzekering

Onze bewaartermijn voor schadedossiers zijn:

 • 10 jaar na het beëindigen van een letselschadedossier

–       voor alle overige schadedossiers 5 jaar na het beëindigen van het schadedossier

 

Delen met anderen

RaetState Assurantiën BV deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst, het afhandelen van een schade en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Je moet hierbij denken aan de volgende personen/bedrijven/instellingen:

 • verzekeraars waarvoor wij als gevolmachtigd agent optreden of waarmee wij corresponderen over je schade
 • Stichting EPS voor het verwerken van royementsverklaringen (roy-data) of het verhalen van schaden (Clearinghuis regres)
 • Stichting CIS voor het signaleren van eventuele fraude (FISH databank)
 • schadeherstelbedrijven
 • overheid en toezichthouders (AFM en DNB), indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun wettelijke taken en geen inbreuk doet op jouw privacy
 • onze accountant en auditorganisaties voor het uitvoeren van (wettelijke en vrijwillige) controles en geen inbreuk doet op jouw privacy

–       MarketScan voor het uitvoeren van portefeuille analyses en het voorzien van data aan onze volmachtgevers

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@raetstate.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.RaetState Assurantiën BV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

RaetState Assurantiën BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij en opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder meldingsnummer: 1166427.