Dienstenwijzer

Gebruik Dienstenwijzer

Algemeen

Voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een financieel product moet iedere financieel dienstverlener de consument (of als het een verzekering betreft de klant) in het kader van de Wft verplicht informeren over zijn kenmerken. Daarnaast moet de financieel dienstverlener de klant in het kader van de AVG informeren over de wijze van gegevensverzameling

Verwijzingen

Dienstenwijzer

Werkwijze

Eisen informatieverstrekking Wft:

 • voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst;
 • schriftelijk of via een andere duurzame drager, indien de financiële dienstverlener zich ervan heeft vergewist dat de consument/klant over de benodigde middelen beschikt om kennis te nemen van de aldus te verstrekken informatie;
 • mag mondeling indien het een verzekering betreft en als direct dekking in dient te gaan (toezending geschiedt in dat geval onmiddellijk nadat de overeenkomst tot stand is gekomen);
 • in de Nederlandse taal;
 • actief verstrekken van informatie (dus niet passief door middel van plaatsing op de website);
 • informatie die moet worden verstrekt:
  • uw naam en adres en, indien de financiële dienstverlener een rechtspersoon is, de statutaire naam en handelsnaam of handelsnamen;
  • de aard en de reikwijdte van uw financiële dienstverlening;
  • de wijze waarop u wordt beloond;
  • uw belangen die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening aan uw klanten, zoals:
   • Een aandelenbelang van een aanbieder in uw bedrijf of andersom;
   • Contractuele omzetverplichtingen (bijvoorbeeld als gevolg van een financiering);
   • De aanwezigheid van of samenwerking met een volmachtbedrijf;
   • Of u een objectieve of selectieve analyse gebruikt bij uw advies;
  • uw interne klachtenprocedure en de erkende geschilleninstantie waarbij u bent aangesloten;
  • uw inschrijving in het door de toezichthouder (AFM) gehouden register. Voor een bemiddelaar in hypothecair krediet geldt dat tevens moet worden vermeld hoe deze registratie controleerbaar is. Dit kan bijvoorbeeld door te verwijzen naar afm.nl/nl-nl/professionals/registersonder vermelding van het AFM vergunningnummer.

Eisen informatieverstrekking AVG:

 • binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen één maand na verkrijging van de persoonsgegevens of uiterlijk op het moment van het eerste contact (als de gegevens worden gebruikt voor communicatie met de betrokkene), of als ze worden verstrekt aan een andere ontvanger, uiterlijk op het tijdstip van verstrekking;
 • de informatie moet in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal worden verstrekt;
 • indien deze informatie al bekend is bij de betrokkene, dan hoeft deze niet opnieuw te worden verstrekt;
 • de informatie moet schriftelijk of elektronisch worden verstrekt. Indien de identiteit van de betrokkene met andere middelen is bewezen, mag de informatie ook mondeling worden verstrekt;
 • informatie die moet worden verstrekt:
  • uw naam als verwerkingsverantwoordelijke;
  • de verwerkingsdoeleinden, alsmede ook de rechtsgrond(en) voor de verwerking;
  • indien u informatie aan derden verstrekt; de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;
  • de periode of termijn gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen;
  • het recht op inzage, rectificatie, wissen of beperking;
  • het recht op intrekking van de toestemming;
  • het recht op het indien van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • de bron van de persoonsgegevens (identiteit van de bron);
  • indien van toepassing; het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, alsmede het belang en de verwachte gevolgen;

De dienstenwijzer dient daarmee minimaal te bevatten:

 • uw naam en adres en, indien de financiële dienstverlener een rechtspersoon is, de statutaire naam en handelsnaam of handelsnamen;
 • de aard en de reikwijdte van uw financiële dienstverlening;
 • de wijze waarop u wordt beloond;
 • uw belangen die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening aan uw klanten, zoals:
  • Een aandelenbelang van een aanbieder in uw bedrijf of andersom;
  • Contractuele omzetverplichtingen (bijvoorbeeld als gevolg van een financiering);
  • De aanwezigheid van of samenwerking met een volmachtbedrijf;
  • Of u een objectieve of selectieve analyse gebruikt bij uw advies;
 • uw interne klachtenprocedure en de erkende geschilleninstantie waarbij u bent aangesloten;
 • uw inschrijving in het door de toezichthouder (AFM) gehouden register. Voor een bemiddelaar in hypothecair krediet geldt dat tevens moet worden vermeld hoe deze registratie controleerbaar is. Dit kan bijvoorbeeld door te verwijzen naar afm.nl/nl-nl/professionals/registersonder vermelding van het AFM vergunningnummer;
 • uw doel van de verwerking van persoonsgegevens en de rechtsgrond voor deze verwerking;
 • aan wie u deze informatie verstrekt;
 • de bewaartermijnen voor persoonsgegevens;
 • dat betrokkenen recht op inzage, rectificatie, wissen, beperken of -indien de informatie op grond van toestemming is verkregen- het recht om de toestemming in te trekken;
 • het recht om klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • indien van toepassing; of uw werkt met geautomatiseerde besluitvorming, alsmede het belang hiervan en de verwachte gevolgen.